สำนักปลัดเทศบาล
  - การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
  - การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
  - การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
  - แก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร์
 
กองการศึกษา
  - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
กองคลัง
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด)
    บริษัทจํากัดและ บริษัทมหาชนจํากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นสวนสามัญคณะบุคคลและกิจการรวมค้า
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นสวนสามัญนิติบุคคลและ
    ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด
  - การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
  - การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
  - การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
  - การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
  - การรับชําระภาษีป้าย
  - การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  - การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่
 
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
 
กองช่าง