- เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
  - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  - รายงานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  - รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ลงทะเบียนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
  - รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
  - รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยหรือการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากไร้ที่พึ่ง
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  - บัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ลงทะเบียนเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
  - บัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ลงทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
  - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2566
  - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  - บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ ลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  - รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินยังชีพคนพิการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  - รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567