แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
 
แบบประเมิน LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภาร
 
แบบประเมิน LPA ด้านที่ 3 การบริหารการเงินและการคลัง
 
 
แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
 
 
แบบประเมิน LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล