เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สำรวจโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟน 1 จังหวัดเเม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ช่วง สามเเยกอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา ถึงสี่เเยกถนนขุนลุมประพาส ตัดกับสิงหนาทบำรุง วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายบุญอยู่ เสนากุล ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม เเละอำนวยความสะดวก ณ บริเวณวงเวียนพญาสิงหนาทราชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินในการขุดเจาะพื้นผิวถนนเพื่อวางท่อในช่วงเเรก ณ บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดิน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย พ.ต.ท.ดรุณ จำชา สารวัตจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สัญจรไปมา ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยกองราชการ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เเละบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้นำชุมชน กิจกรรม การจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นข้อมูลนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล / งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการชุมชนหนองจองคำ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบนโยบายการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และสามารถประสานงานระหว่างชุมชนกับเทศบาล ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ได้มีโอกาสในการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพื่อสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
ณ โครงการพัฒนาสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เเละบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้นำชุมชน กิจกรรม การจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นข้อมูลนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล / งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 โดยเริ่มต้นที่ชุมชนดอนเจดีย์ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบนโยบายการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และสามารถประสานงานระหว่างชุมชนกับเทศบาล ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ได้มีโอกาสในการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพื่อสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดการประกวดและแข่งขันบั้งไฟ งานประเพณีเจดีย์ทรายมิ่งเมือง ประจำปี 2565 ขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย