การดำเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานพลังประชารัฐ ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจความรักและความสามัคคีของคนในชาติ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสานพลังประชารัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนที่เดือดร้อนภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฯ  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชน  จึงได้จัดทำโครงการฯ  นี้ขึ้น 

       1. เพื่อเป็นกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการดำเนินงานตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

       2.เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดให้มีการสงเคราะห์ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  หรือผู้ยากไร้ที่พึ่ง ขาดคนดูแล 

       3. เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการ  ธุรกิจ  บุคคลทั่วไป  มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม สงเคราะห์ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  หรือผู้ยากไร้ที่พึ่ง 

       4. ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมแก่การดำรงชีพให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 1 2

3

4 5

6 7

8

10 11

14 15

13