เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องมีหน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ  เช่น งานสังคมสงเคราะห์ งานทะเบียนราษฎร์ งานภาษี งานกองช่าง งานสาธษรณสุข งานให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และงานอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 53 และมาตรา 54 เพื่องส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและชุมชน รวมถึงทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล ให้สามารถนำมาแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตามงบประมาณที่จัดสรรไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งการดำเนินโครงการเทศบาลสัญจร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ

           1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล และหน่วยงานสู่ภาคประชาชนและระดับพื้นที่

           2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนในชุมชน

           3. เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านต่าาง ๆ และพบปะพูดคุยกับประชาชน เพื่อทราบถึงปัญหา และความต้องการของชุมชน

           4. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น

           5. เพื่อรับทราบปัญหาของชุมชนและให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

           6. เพื่อให้เกิดการบูรณาร่วมกันระหว่างเทศบาลและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการนำบริการออกให้บริการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 3 1

2 4

5 6

7 8

9 10

11

12 13