เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้อนุเคราะห์รถน้ำฉีดทำความสะอาด ในโครงการ 5 ส. ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์  ในห้วงวันที่ 31 ต.ต. / 6 พ.ย. / 13 พ.ย. และวันที่ 20 พ.ย. 64

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25