วันที่ 31 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมภายใต้โครงการเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร และผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร รวมทั้งป้องกันการติดเชื้อโคโรนา-2019 จำนวน 50 ร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

13

14

15

16

15

17

18

19

20

21

22

23

24