วันที่ 27 มีนาคม 2664 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ส่ง-มอบ วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143