เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เดินรณรงค์โค้งสุดท้ายชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้
วันที่ 25 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส
โดยเป็นการเดินรณรงค์แจกแผ่นพับให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ หน้าที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยการรวมพลังเลือกตั้งท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

110

111

112

112

113

114

115

117

118

119

121

122

124

125

127

128

129