วันที่ 15 มีนาคม 2564 บุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งตัวเเทนจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรม และการฝึกใช้งาน ในระบบร้องเรียน,ระบบภาษีและคำร้อง ,ระบบท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน และระบบสุขภาพ โครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พัอาศัย และนักท่องเที่ยว (Smart City) ภายในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อที่จะนำไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบ และศึกษาวิธีใช้งานต่อไป

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56