วันที่ 27 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น" เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายอุทัย วงค์ศักดิ์ศรี ตัวเเทนจากสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติ เป็นวิทยากรในการอบรม

117

118

120

121

122

123

124

125

126

127

128

130

131

132

133

134

135

136