เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น ภาคประชาชน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน "1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ" ถนนขุนลุมประพาส จังหวัดเเม่ฮ่องสอน วันที่ 26 มกราคม 2564 ณ. อาคารป้องกัน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108