วันที่ 22 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกสนับสนุน ฉีด พ่น ละอองน้ำ ให้ความชุ่มชื่นในอากาศ เพื่อลดค่าฝุ่น หมอกควัน ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และฉีด พ่นละอองน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

79

80

81

82

83