เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย วงศ์วานิชย์ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
หัวหน้าส่วนราชการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชาสัมพันธ์ และรับฟังการประชาคมโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภูมิทัศน์ บริเวณสนามกีฬา) วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 16.00 ณ อาคารจอดรถดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

59

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78