วันที่ 28 ธันวาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

87

88

89

90

91