ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

65

66

67

68

69

70

71

72