เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้เปิดงาน ณ สวนสาธารณหนองจองคำ ในวันที่่ 31 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ถือเป็นการบูชาพระแม่คงคาและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของไทยสืบไป ภายในงานจัดกิจกรรมต่างๆเช่น การประกวดหนูน้อยนพมาศ หนูน้อยน่ารัก และการประกวดดอกไม้ไฟ

63

64

65 

66

68

67

69

70

71

72

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95