ยินดีต้อนรับ

 - พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซิ้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542

 - พ.ร.บ ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542

 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

 - พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

 - พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2545

 - พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิด 2539

 - พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2542

 - พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง

 - พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

 - พระราชบัญญัติการศึกษา2562-ฉบับที่-4

 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ_ศ_ 2540

 - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ. 2552

 - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

 - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

 - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

 - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

 - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

 - พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-พ_ศ_2560

 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง-การรับเงิน-การจ่ายเงินฯ-พ_ศ_-2562

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2548

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น 2548

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ-ฉบับที่-2 พ.ศ.2559

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ พ.ศ.2553

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ พ.ศ.2552

 - ระเรียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…