- ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมับแรกของปี 2565

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ 7 พ.ค.64

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 13 ส.ค.64

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 24 ส.ค.64

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยที่ 3  ประจำปี 2564 วันที่ 28 ก.ย.64

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 วันที่ 24 ธ.ค.64