เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ที่ปรึษานายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายกานต์ ปราณีตศิลป์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมใหญ่พนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตามนโยบายของผู้บริหาร ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่พนักงานเพื่อเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นวิธีการทำงาน รวมถึงได้ทราบปัญหาและข้อเสนอเเนะต่างๆ