เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน จึงได้นำหลักสูตรเสริมจินตคณิต SMART BRAIN มาใช้ในการเรียนการสอนนำร่องในโรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา) เพื่อสงเสริมทักษะด้านการคิด คำนวณตัวเลขให้แก่เด็ก ๆ ซึ่งวิชาจินตคณิตช่วยให้เด็กสามารถคิดเลขได้เร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ช่วยให้เด็กมีความจำได้อย่างแม่นยำอีกด้วย โดยการเรียนจินตคณิต จะส่งผลสำคัญต่ออนาคตของเด็กในด้านต่าง ๆ ดังนี้ครับ
 
เพิ่มทักษะด้านการเรียนภาษา
คนที่มีทักษะความจำที่ดี ก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาที่สามได้ดีและเร็วกว่าคนที่คนที่มีทักษะด้านความจำไม่ค่อยดีนั้นเอง เพราะฉะนั้น จินตคณิตจึงมีบทบาทสำคัญต่อการฝึกความจำ และการเรียนภาษา
ช่วยเพิ่มทักษะด้านการเข้าสังคม
ในการเรียนจินตคณิตนั้น เพื่อฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น สามารถรับมือและแก้ปัญหาเฉพาะได้ดี ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม
ช่วยเพิ่มทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
การเรียนจินตคณิตจะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ให้ทำงานได้เต็มศักยภาพ และอย่างสมดุล ช่วยให้คนที่เรียนจินตคณิต สามารถเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้เรียน และมีความคิดที่สร้างสรรค์
เพราะผู้เรียนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของชาติ เราจึงต้องเตรียมพร้อมและใส่ใจอย่างดีที่สุด