เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ได้ทำการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ประสบภัย และการใช้เงื่อนเชือก ณ อาคารงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน