เมื่อ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการทำความสะอาดป้ายตลาดสายหยุด บริเวณฝั่งธนาคารกรุงไทย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลมเืองแม่ฮ่องสอน นำโดย สท.อุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายบุญอยู่ เสนากุล ผอ.กองช่าง และนายพิทยาคม ทองคำ นายช่างไฟฟฟ้า   นายสายชล ประเสริฐกุล ผอ.กองสาธารณสุข นายอัครเดช ขันธะนะ ห้วหน้างานป้องกัน และงานจราจร จาก สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน