เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดการประกวดและแข่งขันบั้งไฟ งานประเพณีเจดีย์ทรายมิ่งเมือง ประจำปี 2565 ขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย