เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ประชุมเลือกประธานชุมชนกรรมการชุมชน รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ ตามที่ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนได้หมดวาระลง ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 จำนวน 4 ชุมชน ได้เเก่ ชุมชนกาดเก่า ชุมชนหนองจองคำ ชุมชนกลางเวียง ชุมชนตะวันออก และประกาศให้มีการเลือกคณะกรรมการชุมชน พร้อมทั้งได้ดำเนินการเลือกไปเเล้วนั้น เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมเลือกประธานชุมชนกรรมการชุมชน รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมจองคำเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน
 
1
2
3
4
5
6
7 8
9 10
11
12
13
14