วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล 6 ชุมชน จัดงานประเพณีหลู่ข้าวหน่ากู๊ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้ดำรงไว้ ซึ่งการหลู่ข้าวหย่ากู๊เป็นประเพณีดังเดิมของชาวไทใหญ่ ที่จะจัดทำกันในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 หรือที่ชาวไทใหญ่เรียกว่า "เหลินสาม" เพื่อความเป็นสิริมงคล เเละสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
88
89
90
91
92
93