วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเทศบาลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการจัดทำบริการสาธารณะ ของเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 7 แห่ง ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการกลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75