วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ บุคลากรงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด และคณะทำงานบุคลากรเทศบาลฯ ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล นำมาจัดทำฐานข้อมูลร้านค้า ผู้ประกอบการและแนะนำโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เป้าหมายคือการส่งเสริมการขายในสื่อออนไลน์ Digital Marketing Maehongson Mall โดยมุ่งเน้นการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29