เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และกองช่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ทำการขุดลอกฝายกั้นน้ำ บริเวณตรงข้ามแฟลตเทศบาลฯ เพื่อขุดลอกกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง

97

98

99

100