วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ที่ปรึกษานายกฯ นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกฯ นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลฯ นางสายใจ บุญมาก รองประธานสภาเทศบาลฯ พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลฯ นายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลฯ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับทั้งนี้นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เยี่ยมชม และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน อีกทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่บุคคลากร สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนด้วย
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59