วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายกานต์ ปราณีตศิลป์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทน ในการรับมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดมแ่ฮ่องสอนและเวทีสมัชชาคนพิการ ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ

84