วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเมืองเเม่ฮ่องสอน รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2564 โดยทีมประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ซึ่งมีหัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4.ด้านการบริการสาธารณะ 5.ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายคือท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน ได้ตามมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่
5
6
7
8
9
11
12