วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้ารับการอบรม ในโครงการ“อบรมผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561”ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการอาหารผ่านหลักสูตรการอบรมฯ ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ได้รับความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เเละถูกหลักอนามัย
 
76
 
77
 
78
 
80
 
81
 
82
 
83
 
84
 
85
 
85
 
86
 
87
 
88
 
89
 
90
 
91
 
92
 
93
 
93
 
94
 
95
 
96