วันที่ 28 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 -2565) ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมจองคำเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159