งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2564 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลฯ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาคาร 2

45

46

47

48

49

50

51

52

53