โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเรียนที่ 2 /2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพ(แกะสลัก) และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ /การเลือกตั้ง และสาธิตการใช้เครื่องลงคะเเนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ.อาคารสมาคมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน