เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และสร้างความตระหนักให้กับประชาชน เมื่อในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้