เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะศรัทธาวัดพระนอน ชุมชนกาดเก่า จัดงานประเพณีเจดีย์ทรายมิ่งเมือง ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561และวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้จัดให้มีการประกวดและแข่งขันบั้งไฟ ณ บริเวณสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน