เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 มีกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมอื่นๆ ณ บริเวณอาคารสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน