เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน