นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารเทศบาลแม่ลาน้อย ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับคณะตัวแทนเทศบาลเมืองไหล่ปิน ซึ่งเดินทางมาเยือนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน /ศึกษาดูงาน ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ลาน้อย ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2561