ประชุมเวทีประชาคมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ชุมชนตะวันออกและชุมชนกลางเวียง วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ.อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน