เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 
วันที่16 มีนาคม 2561 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพ และทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ณ.อาคารสมาคมชมผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน