เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 ณ.อาคารผู้สูงอายุแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กาษา จังหวัดตาก