เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเวทีประชาคมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการชุมชนปางล้อ