รอบรั้วเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

      

1265ให้การต้อนรับกรรมการสภาสภาวิทยาลัยชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายสรุปความเป็นมาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต...
1264นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืิองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลแม่ฮ่องสอน เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3...
1263นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ตัวแทนจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ...
1262นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮฺ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  ณ หอประชุมออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน...
1261นายปกรณ์  จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพีธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคาร ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง...
1260วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 งานเทศกิจเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ลงสำรวจพื้นที่ในตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อดูความสะอาดของท่อระบายน้ำและกลิ่น ทั้งนี้ได้ติดป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งเศษขยะลงในท่อระบายน้ำ ติดป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ให้ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1259งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ในหลักสูตร ขนมตามเทศกาลท้องถิ่นข้าวมูนห่อ (ขนมเทียน) ณ อาคารวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาคาร...
1258ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ...
1257เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานพัฒนาชุมชน จัดพิธีเปิดเรียนอาคารเรียนผู้สูงวัย และเปิดภาคเรียนวิทยาลัยผู้สูงวัย 1/2563 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืิองแม่ฮ่องสอน อาคาร...
1256คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ...
1255ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน...
1254วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการ และปฐมนิเทศเปิดภาคเรียนของผู้สูงวัยในภาคเรียนที่ 1/2562 ณ...
1253เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นผู้เปิดงาน ณ สวนสาธารณหนองจองคำ ในวันที่่ 11 พฤจิกายน 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมงานประเพณีลอยกระทง...
1252เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์  จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืิองแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น "แม่ฮ่องสอน พลังงานจากฟ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถมศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน...
1251เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในการมอบภาชนะจากใบไม้ เพื่อใส่อาหารทดแทน ภาชนะพลาสติก โดยนายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้มอบ  และชมการสาธิตรวมทั้งทดลองใช้เครื่องปั๊มใบไม้...
1250คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง...
1249ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ...
1248เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล จัดงานปิดเทศกาลประเพณีออกพรรษา (ปอยอ่องจ๊อด) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แห่ต้นเเปก หรือต้นเกี้ยะ ตามประเพณีปอยอ่องจ๊อด...
1247เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับประชาชน ทำพิธีขอขมาพระสงฆ์ ตามประเพณี เนื่องในวันปิดเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและศรัทธาประชาชน นำอาหารคาวหวาน ข้าวหม้อ...
1246วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน...
1245 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ...
1244เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดขบวนแห่จองพารา ในงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด หรืองานเทศกาลออกพรรษา ของชาวไทใหญ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินนำขบวนแห่จองพารา...
1243เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด หรืองานประเพณีออกพรรษาประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่สืบไปวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกีียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2562 โดยมีนายสุวพงศ์...
1242วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE และร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลง MOU การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน...
1241เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ และผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมต้อนรับและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ณ...
1240เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกำหนดการงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 -21 ตุลาคม 2562วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เปิดเทศกาลงานปอยเหลินสิบเอ็ดวันที่ 11 ตุลาคม 2562...
1239 ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น ณ...
1238งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม "อบรมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลตามโครงการจัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ประจำปี 2562" เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาความรู้ความเข้าใจและยกระดับมาตรฐานของร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายรองรับเทศกาลปอยเหลินสิบเอ็ด...
1237ชุมชนหนองจองคำ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกันทำบ่อดักน้ำมัน ถังหมักเศษอาหาร และหัวเชื้อหมักเศษอาหาร แจกจ่ายให้สมาชิกในชุมชน เพื่อนำไปใช้เป็นบ่อดักน้ำมันแยกเศษอาหารเป็นปุ๋ยหมัก ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดี โดยชุมชนหนองจองคำเป็นชุมชนนำร่อง...
1236วันที่ 20 กันยายน 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ และตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจองคำ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ ณ...
1235งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (จองพารา แบบไทใหญ่) ถนนสายวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ในงานประเพณีปอยเหลิยสิบเอ็ด เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาลฯ อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม...
1234วันที่ 13 เดือน กันยายน 2562 นายกปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันเยาวชน หัวข้อจิตอาสาพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู มีโดยมีหน่วยงานและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทางขึ้นวัดพระธาตุ...
1233วันที่ 13 กันยายน 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมดงรัก...
1232วันที 13 กันยายน 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เด็กได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพกิจกรรมสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน อีกทั้งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและโรงเรียนที่ใกล้เคียง...
1231กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาาติกใน 4 ภูมิภาค ของสถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการนำวัสดุท้องถิ่นมราาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เมื่อระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน  2562 ...
1230เมื่อวันที่ 9 กันายน 2562 นายปกรณ์  จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา "ประสบการณ์และความสำเร็จของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง" ในงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว...
1229เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์  จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา) มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 195 คน...
1228วันที่ 2 กันยายน 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562 ณ...
1227วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการอนุบาลเดย์แคมป์ โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) ภายในงานจัดกิจกรรมแบ่งฐาน เป็น 4 ฐาน ได้แก่ 1) ฐานความรู้ 2) ฐานช่วยคุณแม่ทำอาหาร 3) ฐานศิลปะสร้างสรรค์ 4) ฐานนันทนาการ/เกม ณ โรงเรียนเทศบาล 2...
1226นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พบปะเเละให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตัน ในกิจกรรมเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโอเพ่น ครั้งที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ...
1225เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณค์ตามโครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1224เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายสมบูรณ์  ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้ารับโล่ห์รางวัลสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมกระทรวงวัฒนธรรม...
1223วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสตรีและวันแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว โดยมีการการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาบทบาทหน้าที่ในสังคม /ทักษะการให้คำปรึกษากับสตรีในชุมชน...
1222วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปี 2562 เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง มีการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการถ่ายทอดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัย...
1221เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โอเพ่น ครั้งที่ 1 กิจกรรมแข่งขัน E-Sport ROV ในวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT...
1220งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ"อาสาสมัครสาธารณภัย หัวใจคือประชาชน ประจำปี 2562" ระหว่างวันที่ 24- 25 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ท.1)วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
1219วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 วันที่ 23 -25 สิงหาคม 2562 ณ วัดภูสมะ บ้านกุงไม้สักตำบลปางหมู อำเภอเมือง...
1218เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ชุมชนกาดเก่า ชุมชนหนองจองคำ ขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยมีการให้บริการร่วมของหน่วยงานต่างๆบริการชำระภาษี ตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนสุนัข แมว การขายสินค้าราคาถูก การตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์...
1217ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ...
1216เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ชุมชนปาล้อ ชุมชนดอนเจดีย์ ขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยมีการให้บริการร่วมของหน่วยงานต่างๆบริการชำระภาษี ตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนสุนัข แมว การขายสินค้าราคาถูก การตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์...
1215เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ชุมชนตะวันออก ชุมชนกลางเวียง ขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยมีการให้บริการร่วมของหน่วยงานต่างๆบริการชำระภาษี ตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนสุนัข แมว การขายสินค้าราคาถูก การตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ ณ...
1214นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมถ่ายภาพกับนักกีฬาบาสเกตบอล ที่ทำการแข่งขันในโครงการกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโอเพ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 พร้อมให้โอวาท ถึงการสนับสนุนสมาคม ชมรมกีฬา ในเขตเทศบาลทั้งหมด เพื่อยกระดับการแข่งขันกีฬา..... (การจัดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล ในวันที่ 17 ,18 ,24 ,25...
1213เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดแถลงข่าว กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโอเพ่น ประจำปี 2562 ระหว่าง 17 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หรือ กกท....
1212เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมโครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการได้จำหน่ายอาหารและสินค้าปลอดภัยเเก่ผู้บริโภค และให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองสุขภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร...
1210วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันเเบตมินตัน เทศบาลเเม่ฮ่องสอนโอเพ่น ให้กับชมรมแบดมินตันแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดการแข่งขันในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ...
1209เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ฟุตบอลอะคาเดมี่ ส่งนักกีฬาฟุตบอลชาย u12 จำนวน 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ปาย โอเพ่นคัพ ครั้งที่1 ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่9-12 สิงหาคม 2562...
1208เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ...
1207เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและบุคลากรเทศบาลฯ ร่วมโครงการรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
1206เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ภายใต้การอำนวยการของนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน...
1205เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยมีนายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ...
1204เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปาริชาติ จันทราภัย อาจารย์โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาจารย์นิลเนตร วงค์สำราญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1...
1203วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย "วันรพี" ณ...
1202เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูเมืองเก่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ภายใต้โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า...
1201วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ รณรงค์พัฒนาลำน้ำปุ๊ "โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำ ประจำปี 2562 ณ สวนหย่อมข้างสะพานขัวแดง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด"...
1200วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและจุดเทียนชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน...
1199วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ " จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ...
1198วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน...
1197วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ...
1196เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบใบประกาศณียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำเทียนไขและการแปรรูปเทียนหอมแฟนซี ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ...
1195โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่วันภาษาไทย ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
1194วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำเทียนไขและการแปรรูปเทียนหอมแฟนซี ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ชุมชนกาดเก่า โดยมีรองนายก และสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ภายในโครงการมีการอบรมในหัวข้อ การออกแบบ...
1193วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายบรรเทา คงมา...
1192เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแก่ชุมชนและเยาวชนที่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
1191เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าขอความอนุเคราะห์ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานบอร์ดการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยร่วมโครงการแม่ฮ่องสอนเมืองไร้สาย...
1190เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะศรัทธาชุมชนในเขตเทศบาล หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1189เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์  จีนาคำ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ของโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติแม่ฮ่องสอน ณ วัดก้ำก่อ อ.เมือง...
1188 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเทคนิคการดับเพลิง และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
1187วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนภายในเขตเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดจองกลาง โดยมีกิจกรรม...
1186วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกระบวนการ การคัดแยกขยะของเทศบาลตลอดจนการนำขยะที่ผ่านการคัดแยกไปใช้ประโยชน์ และบำบัดขยะให้เป็นศูนย์ ณ...
1185กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองและภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักให้กับประชาชนขึ้นใน วันที่ 3 กรกฎาคม2562 ณ...
1184เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย.2562 เวลา 10.00น. ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ธนพล บินทปัญญา ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน กับ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี...
1183โครงการแบ่งปันน้ำใจ ให้เพื่อน กิจกรรมจัดหาแปรงสีฟัน ให้เด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบแปรงสีฟัน ให้ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง หมอกจำแป่ ปางหมู ห้วยผา ผาบ่อง ห้วยปูลิง...
1182ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา...
1181นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมสภา องค์บริหารส่วนตำบลผาบ่อง เพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบบำบัดขยะมูลฝอย ในวันที่ 27 พฤษภาคม...
1180เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมประชาคมการขอขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งระบบบำบัดขยะมูลฝอยเชิงกลชีวะภาพ สำหรับจัดการขยะขยะชุมชนเพื่อผลิตเป็น RDF...
1179วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ณ...
1178วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน บุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าที่จิตอาสา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
1177เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมงานประเพณีเจดีย์ทรายมิ่งเมือง ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 16 -18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระนอน และการประกวดแข่งขันบั้งไฟ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสถานีควบคุมไฟป่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น....
1176วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมชมการถ่ายทอดสด พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
1175เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวนสัตว์เลี้ยงภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม และ 7-10 พฤษภาคม 2562ตั้งแต่ 09.00 -15.00 น. 1 พฤษภาคม 2562 ชุมชนปางล้อ (วัดปางล้อ)2 พฤษภาคม 2562 ชุมชนดอนเจดีย์ (วัดดอนเจดีย์)3...
1174วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จิตอาสาและประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมประกอบ ด้วย ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและตัดกิ่งไม้ /ฉีดล้างทำความสะอาดถนนรอบอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา...
1173เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลฯ เข้ามอบกระเช้า /กั่นตอ(ขอขมา)และขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
1172วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานวันเทศบาลประจำปี 2562 โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้าง ประธานชุมชนและแขกผู้มีเกียรติ มีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล /มอบเสื้อให้แก่ชุมชนและ...
1171เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงาน วันมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562...
1170เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมขอขมาพระสงฆ์ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เคยสืบทอดต่อกันมา ณ...
1169เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าหน่วยราชการ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปกันธาราช ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน แห่รอบเมือง เพื่อให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวสรงน้ำพระ...
1168เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชุมชนต่างๆ และนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 77 รูป ณ วัดจองคำ...
1167เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมานายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ส่งมอบอาหารแห้งที่ได้รับการสนับสนุน ให้กับนายพงศ์รพี ชูชื่น นายอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่า ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้อาสาดำเนินการดับไฟป่าในเขตพื้นที่ดังกล่าว...
1166สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมวันหยุดสงกรานต์ เดินทางปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ...

 

 

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0824295
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
285
167
452
10207
1966
7496
824295

Your IP: 66.249.69.21
2019-12-09 20:49
 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com