Icon active-01

      - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล  จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สำนักปลัด เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (2 ก.ค.62) 

      - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2562 ตามโครงการจัดบริการและปรับภูมิทัศน์เมือง และโครงการจัดการและงานสาธารณูปโภค สังกัดกองช่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  (1 ก.ค. 62) 

      - วิดีทัศน์การ์ตูน 2D Animation "หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ"

      - วิดีทัศน์การ์ตูน 2D Animation "กรรมาธิการวุฒิสภา"

     - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เหมารวม) (18 ก.ค.61) 

     - ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน 

    - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รับสมัครเด็กเเละเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ENGLISH CAMP ในระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2561 ณ.อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัครและสอบถามได้ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร 053-613860 ตั้งเเต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

    -  เทศบาลเมืองเเม่ฮ่อนสอน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

    - เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานสัตวเเพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนสัตว์เลี้ยงภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2561  ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 และวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.-15.00 น.   คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

  - โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) เปิดรับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง เข้าเรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 1) ประจำปีการศึกษา 2561 (23 ม.ค.61) 

 - ขอเชิญประชาชนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 7ปีบริบูรณ์ ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (16 ม.ค.61) 

 

หน้าถัดไป 

      - ประกาศงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (12 ต.ค. 61)

     -  ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561  งวดกรกฎาคม - กันยายน 2561 
         (3 ต.ค.61)

     - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2561 (1 พ.ย.61)

     - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561 (7 ต.ค.61)

     - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (3 ก.ย.61)

     - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (1 ส.ค.61)

     -  ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561  งวดเมษายน-มิถุนายน 2561 (2 ก.ค.61)

     - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (2 ก.ค.61)

     - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (1 มิ.ย.61)

    -  ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2561 (8 พ.ค.61)

    -  ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561  งวดมกราคม-มีนาคม 2561 (2 เม.ย.61)

    - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2561 (2 เม.ย.61)

    - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (2 มี.ค.61) 

    - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2561 (5 ก.พ.61)

    -  ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2561  งวดตุลาคม-ธันวาคม 2560 (5 ม.ค.61)

    - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2560 (5 ม.ค.61)

    - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (12 ธ.ค.60)

    -  ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2560 (8 พ.ย.60)

    - ประกาศงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (12 ต.ค. 60)

    - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 งวดกรกฎาคม - กันยายน 2560 (20 ต.ค.60)

    - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 งวดเมษายน - มิถุนายน 2560 (20 ต.ค.60)

   - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560 (20 ต.ค.60)

   - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (20 ต.ค.60)

   - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม2560  (20 ต.ค.60)

   - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (20 ต.ค.60)

   - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (20 ต.ค.60)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2560  (12 พ.ค.60)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 งวดมกราคม - มีนาคม 2560 (10 เม.ย.60)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2560 (10 เม.ย.60)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (14 มี.ค.60)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2560 (14 ก.พ.60)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560  งวดตุลาคม-ธันวาคม 2559 (10 ม.ค.60)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559 (10 ม.ค.60)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (13 ธ.ค.59)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2559 (14 พ.ย.59)

 - ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ (28 ต.ค.59)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนกันยายน 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนเมษายน 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนมกราคม 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2558

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2558

 - ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 งวดสิงหาคม – กันยายน 2559

 - ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 งวดพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559

 - ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 งวดมกราคม - มีนาคม  2559

 - ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 งวดตุลาคม – ธันวาคม 2558

หน้าถัดไป

 

 -  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17 มิ.ย.62)

 - ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding) (4 ธ.ค.61)

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (27 ต.ค. 60)

 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (25 ต.ค. 60)

 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำหลังโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ท.1) (4 ส.ค.60) 

 - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

 - สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอนฯ

 - สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตโดยรอบพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 (27 มิ.ย.60)

 - ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แผนกประถมศึกษา ท.3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23 มิ.ย.60)

 - สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล3 (9 มิ.ย.60)

 - สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (ุ6 มิ.ย. 60)

 - สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า ป้ายชื่อโรงเรียน ประตูทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 3

 - ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 มี.ค. 60) 

 - ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 มี.ค. 60) 

 - สอบราคาจ้างโครงการกำแพงดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (14 มี.ค.60) 

 - สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร (21 ก.พ.60) 

หน้าถัดไป

 - โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17 มิ.ย.62)

 - โครงการจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย

 - โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 - โครงการจ้างเหมามำความสะอาดตลาดสดเทศบาล

 - โครงการจ้างเหมาโครงการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)

 - โครงการจ้างเหมาโครงการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ)

 - โครงการติดตั้งน้ำพุภายในหนองจองคำ

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหนองจองคำ

 - โครงการก่อสร้างโรงเพาะชำภายในโรงเรียนเทศบาล 3

  - โครงการจัดซื้อเครื่องอัดขยะ (17 ส.ค.61)

  - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอนจากการกีฬาประเทศไทย (9 ส.ค.61)

  - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาล (9 ส.ค.61)

 - โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟคนเดินเท้าข้ามถนน) (26 ก.ค.61)

 - โครงการติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัดภายในโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (26 ก.ค.61)

 - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างสนามบิน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ (22 มี.ค.61)

 - โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (28 ก.พ.61)

 - โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น จำนวน 1 คัน (13 ก.พ. 61)

 - โครงการปรับปรุงอาคารภายในโรงเรียนเทศบาล 3 (13 ก.พ.61)

 - โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV ขนาด 40 นิ้ว , ขนาด 50 นิ้ว (13 ก.พ.61)

 - โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (13 ก.พ.61)

 -  โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1  (ท3) (13 ก.พ.61)

 - โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต  (6 ก.พ.61)

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหลังโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ท.1) (4 ส.ค.60) 

 - โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอนฯ

 - โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตโดยรอบพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 (27 มิ.ย.60)

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนแผนกประถมศึกษา ท.3 (23 มิ.ย.60)

 - โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล3 (9 มิ.ย.60)

 - โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (6 มิ.ย.60)

 - โครงการกำแพงดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (14 มี.ค.60) 

หน้าถัดไป