ยุทศาสตร์ด้านที่ 1

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา และวัฒนธรรม

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอน เปนเมืองแหงการธํารงไวซึ่ง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปญญาทองถิ่น

แนวทางการดำเนินงาน

       1. ส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา

       2. สนับสนุนและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ

       3. ส่งเสริมกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

       4. พัฒนาเผยแพร่ ศูนย์เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภาษาท้องถิ่น

       5. เสริมสร้างการมีกิจกรรมส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภาษาท้องถิ่น

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0840717
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
839
864
2725
23572
6704
5810
840717

Your IP: 34.204.191.0
2020-02-21 17:37

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com