ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน